Japanese Meiji Bronze

Genryusai Seiya 1868-1912 Bronze Okimono Figurine Rare Meiji period, 19/20th


Genryusai Seiya 1868-1912 Bronze Okimono Figurine Rare Meiji period, 19/20th
Genryusai Seiya 1868-1912 Bronze Okimono Figurine Rare Meiji period, 19/20th
Genryusai Seiya 1868-1912 Bronze Okimono Figurine Rare Meiji period, 19/20th
Genryusai Seiya 1868-1912 Bronze Okimono Figurine Rare Meiji period, 19/20th
Genryusai Seiya 1868-1912 Bronze Okimono Figurine Rare Meiji period, 19/20th
Genryusai Seiya 1868-1912 Bronze Okimono Figurine Rare Meiji period, 19/20th
Genryusai Seiya 1868-1912 Bronze Okimono Figurine Rare Meiji period, 19/20th
Genryusai Seiya 1868-1912 Bronze Okimono Figurine Rare Meiji period, 19/20th
Genryusai Seiya 1868-1912 Bronze Okimono Figurine Rare Meiji period, 19/20th
Genryusai Seiya 1868-1912 Bronze Okimono Figurine Rare Meiji period, 19/20th

Genryusai Seiya 1868-1912 Bronze Okimono Figurine Rare Meiji period, 19/20th    Genryusai Seiya 1868-1912 Bronze Okimono Figurine Rare Meiji period, 19/20th
Height: 20 cm (7.9 inches).
Genryusai Seiya 1868-1912 Bronze Okimono Figurine Rare Meiji period, 19/20th    Genryusai Seiya 1868-1912 Bronze Okimono Figurine Rare Meiji period, 19/20th